{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
Müşteri Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

Değerli müşterimiz, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Panço”) olarak sizlerin mahremiyetine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

2. Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvan Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres Zafer Mh. Bahargülü Sk. No:2-4 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Mersis / Sicil No 07210390008400015/ 235987-0

İletişim Adresi kvkk@panco.com.tr

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Şirketimizce, siz müşterilerimize ait, Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Talep, Şikayet ve Değerlendirmeler, Hesap ve Ödeme Bilgileri, İşlem Güvenliği ve Görsel ve İşitsel Kayıtlar bilgileri temin edilmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri:

Temin Edildiği Kanal -Toplama Yöntemi

 • Kişinin Kendisinden, mağazalarımızda, sözlü olarak, müşteri tanımlama ve fatura düzenlenmesi ekranları üzerinden - Kısmen Otomatik Yollarla
 • Kişinin Kendisinden, https://www.panco.com.tr/ adresinde bulunan internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde, adres, kargo, fatura ve ödeme bilgileri üzerinden - Kısmen Otomatik Yollarla
 • E-ticaret platformlarından şirketimize ait ürünlerin satın alınması halinde, ilgili e-ticaret platformları üzerinden - Kısmen Otomatik Yollarla
 • Satış sonrası destek faaliyetleri kapsamında çağrı merkezi veya https://www.panco.com.tr/ adresinde bulunan web iletişim formu ve asistan bölümü üzerinden - Kısmen Otomatik ve Otomatik Yollarla
 • Müşteri memnuniyeti anketleri süreçlerinde, Kişinin Kendisinden, eposta veya SMS ile - Kısmen Otomatik Yollarla

4. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

 • “Kanun’un 5/2(a) ve (ç) bentleri kapsamında “Kanunlarda açıkça öngörülen haller” ve “bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun’un 5/2(c) bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Kanun’un 5/2(f) bendi kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Yukarıda detaylıca ifade edilmiş olan kişisel veri işleme faaliyetlerine ek olarak;

Şirket merkezi ve mağazalarımızda yer alan kameralar aracılığıyla Müşterilerimizin Görsel ve İşitsel Kayıtları, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla ve Kanun’un 5/2(f) bendi kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmedir. Kamera kayıtlarının işlenmesi sürecinde işlenen kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgi için www.panco.com.tr adresinde yer alan Kamera Kaydı Uyarı Metni ve Kamera Kaydı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Pazarlama amacıyla müşteri tanımlama süreçlerinde, siz müşterilerimizin Kimlik ve İletişim verileri, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Pazarlama amacıyla müşteri tanımlama süreçleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi için www.panco.com.tr adresinde yer alan ve ilgili kanallarda bilginize sunulan Pazarlama Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnimizi ve bu kapsamda sizlerin onayına sunulan Mağaza Pazarlama ve Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Ayrıca satış sonrası destek ve talep ve şikayetlerin alınması süreçleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi için www.panco.com.tr adresinde yer alan ve ilgili kanallarda bilginize sunulan Talep ve Şikâyet Süreçleri Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Kişisel verileriniz, yetkili kişi/ kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılabilmektedir.

Bayilerimiz: Kişisel verileriniz, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.

Tedarikçilerimiz: Kişisel verileriniz, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla elektronik ticaret destek hizmeti sunan tedarikçimiz ile, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi çağrı merkezi hizmeti sunan tedarikçimiz ile lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kargo firmaları ile, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla telekomünikasyon hizmeti sunan tedarikçimiz ile, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ise SMMM ve YMM firmamız ile paylaşılabilmektedir.

Verilerinizin güvenliğinin temini adına kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.panco.com.tr adresinde Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan Panço İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@panco.com.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Panço olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi www.panco.com.tr adresinde bulunan Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve www.verbis.kvkk.gov.tr adresinde bulunan Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi Bildirimini inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikasının ilgili bölümünde yapılacak güncellemeler işbu metinde de yapılmış sayılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Panço Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçası olarak, 12.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Ürün başarıyla favorilere eklendi.
FAVORİLERE GİT